Fareseddel
En fareseddel er en etiket, der ved hjælp af et symbol beskriver en fare. På de efterfølgende sider findes en oversigt over de faresedler, der anvendes i medfør af ADR-konventionen (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej).

Brug af faresedler
Faresedlerne er fastgjorte på kolli og tanke, hvori der transporteres farligt gods i medfør af ADR-konventionen. I ADR's kapitel 5.2 og 5.3 angives gældende forskrifter vedrørende faresedler.

For både kolli og tanke er faresedlerne angivet i ADR's oplistning af farligt gods (tabel A).

Særlige forhold
Faresedlerne nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 7E, 8 og 9, samt faresedlen der indikerer miljøfarligt stof skal have form som et kvadrat, stillet på spidsen, og have en sidelængde på mindst 100 mm.

Anvendes der faresedler på køretøjer, på tanke med et rumindhold på mere end 3 m3 eller på store beholdere, skal sidelængden på disse være på mindst 250 mm. Dette gælder faresedlerne 7A, 7B, 7C og 7E.

Fareseddel nr. 11 skal have form som et rektangel og være af standardformat A5 (148 x 210 mm).

Mærker
Et mærke beskriver andre specielle forhold ved transporten. I ADR findes der seks mærker ”Begrænset mængde”, ”Kvælningsfare”, ”Miljøfarlige stoffer”, ”Retningspile”, ”Stoffer ved forhøjet temperatur” og ”Undtagne mængder”.

 Faresedler 

Fareseddel Betydning i ADR-konventionen
1Eksplosionsfarlig, 1.1, 1.2 og 1.3
1Eksplosionsfarlig, 1.4
1Eksplosionsfarlig, 1.5
1Eksplosionsfarlig, 1.6
1Brandfarlige gasser
1Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser
1Giftig gas
1Brandfarlige væsker
1Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og desensibiliserede faste eksplosive stoffer
1Selvantændelige stoffer
1Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
1Oxiderende (brandnærende) stoffer
1Organisk peroxider, brandfarligt
1Giftigte stoffer
1Smittefarlige stoffer
1Radioaktive stoffer i kolli hørende til kategori I-HVID
1Radioaktive stoffer i kolli hørende til kategori II-GUL
1Radioaktive stoffer i kolli hørende til kategori III-GUL
1Fissile stoffer
1Ætsende stoffer
1Forskellige stoffer og genstande, der under transporten frembyder en fare, der ikke er omfattet af de øvrige klasser
1Denne side op; sedlen anbringes med pilespidserne opad
1Miljøfarlige stoffer
1Stoffer ved forhøjet temperatur
1Begrænset mængde
1Kvælningsfare
1Undtagne mængder