Farenumre
I medfør af ADR-konventionen (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej) anvendes et farenummer til beskrivelse af den fare, som det farlige gods besidder. Farenumre fremgår af øverste halvdel på de orange fareskilte på tanktransporter af farligt gods.

Betydning af farenumre
Et farenummer består af to eller tre cifre, eventuelt indledt med et X. Farenummeret for det enkelte stof eller stofgruppe er anført i ADR's oplistning af farligt godt (tabel A).

Cifrene i farenummeret angiver i almindelighed følgende former for farer:

  2   Afgivelse af gasser på grund af tryk eller kemisk reaktion
  3   Væskers (dampes) eller gassers brandfarlighed eller selvopvarmende væsker
  4   Faste stoffers brandfarlighed eller selvopvarmende faste stoffer
  5   Oxiderende (brandnærende) virkning
  6   Giftighed eller risiko for infektion
  7   Radioaktivitet
  8   Ætsende virkning
  9   Risiko for spontan, voldsom reaktion.

Særlige forhold
Hvis et ciffer gentages, betyder dette, at den angivne fare er særlig stor. Hvis den risiko, der er knyttet til et stof, kan angives tilstrækkeligt med ét ciffer, følges dette af et nul.

Følgende kombinationer af cifre har dog en særlig betydning: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 og 99. Den særlige betydning fremgår af nedenstående liste over de i ADR anvendte farenumre.

Bogstavet »X« foran et farenummer betyder, at stoffet reagerer farligt, hvis det kommer i berøring med vand. For sådanne stoffer, må vand kun benyttes efter godkendelse fra eksperter.

 Farenumre 

Farenummer Betydning i ADR-konventionen
20Kvælende gas eller gas uden sekundær risiko
22Kølet, fordråbet gas
223Kølet, fordråbet gas, brandfarlig
225Kølet, fordråbet gas, oxiderende (brandnærende)
23Brandfarlig gas
238Gas, brandfarlig, ætsende
239Brandfarlig gas, kan spontant medføre farlig reaktion
25Oxiderende (brandnærende) gas
26Giftig gas
263Giftig gas, brandfarlig
265Giftig gas, oxiderende (brandnærende)
268Giftig gas, ætsende
28Gas, ætsende
30Brandfarlig væske (flammepunkt 23 - 60 °C) eller brandfarlig væske eller brandfarligt fast stof i smeltet tilstand med flammepunkt over 60 °C, som er opvarmet til en temperatur på over dets flammepunkt eller selvopvarmende væske
323Brandfarlig væske, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
X323Brandfarlig væske, reagerer farligt med vand under udvikling af brandfarlige gasser
33Meget brandfarlig væske (flammepunkt under 23 °C)
333Selvantændelig væske
X333Selvantændelig væske, reagerer farligt med vand
336Meget brandfarlig væske, giftig
338Meget brandfarlig væske, ætsende
X338Meget brandfarlig væske, ætsende, reagerer farligt med vand
339Meget brandfarlig væske, kan spontant medføre farlig reaktion
36Brandfarlig væske (flammepunkt 23 - 60 °C), mindre giftig eller selvopvarmende væske, giftig
362Brandfarlig væske, giftig, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
X362Brandfarlig væske, giftig, reagerer farligt med vand under udvikling af brandfarlige gasser
368Brandfarlig væske, giftig, ætsende
38Brandfarlig væske (flammepunkt 23 - 60 °C), svagt ætsende, eller selvopvarmende væske, ætsende
382Brandfarlig væske, ætsende, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
X382Brandfarlig væske, ætsende, reagerer farligt med vand under udvikling af brandfarlige gasser
39Brandfarlig væske, kan spontant medføre farlig reaktion
40Brandfarligt fast stof, selvnedbrydende stof eller selvopvarmende stof
423Fast stof, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser, eller brandfarligt fast stof, der reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser, eller selvopvarmende fast stof, der reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
X423Fast stof, brandfarligt fast stof eller selvopvarmende fast stof, der reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser (Ordlyd forkortet i forhold til den originale tekst i ADR)
43Selvantændeligt (pyrofort) fast stof
X432Selvantændeligt (pyrofort) fast stof, der reagerer farligt med vand under udvikling af brandfarlige gasser
44Brandfarligt fast stof, i smeltet tilstand ved forhøjet temperatur
446Brandfarligt fast stof, giftigt i smeltet tilstand ved forhøjet temperatur
46Brandfarligt eller selvopvarmende fast stof, giftigt
462Giftigt fast stof, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
X462Fast stof, reagerer farligt med vand under udvikling af giftige gasser
48Brandfarligt eller selvopvarmende fast stof, ætsende
482Ætsende fast stof, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
X482Fast stof, reagerer farligt med vand under udvikling af ætsende gasser
50Oxiderende (brandnærende) stof
539Brandfarligt organisk peroxid
55Stærkt oxiderende (brandnærende) stof
556Stærkt oxiderende (brandnærende) stof, giftigt
558Stærkt oxiderende (brandnærende) stof, ætsende
559Stærkt oxiderende (brandnærende) stof, kan spontant medføre voldsom reaktion
56Oxiderende (brandnærende) stof, giftigt
568Oxiderende (brandnærende) stof, giftigt og ætsende
58Oxiderende (brandnærende) stof, ætsende
59Oxiderende (brandnærende) stof, kan spontant medføre farlig reaktion
60Giftigt eller mindre giftigt stof
606Smittefarligt stof
623Giftig væske, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
63Giftigt eller mindre giftigt stof, brandfarligt (flammepunkt 23 - 60 °C)
638Giftigt eller mindre giftigt stof, brandfarligt (flammepunkt 23 - 60 °C), ætsende
639Giftigt eller mindre giftigt stof, brandfarligt (flammepunkt højst 60 °C), kan spontant medføre farlig reaktion
64Giftigt fast stof, brandfarligt eller selvopvarmende
642Giftigt fast stof, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
65Giftigt stof, oxiderende (brandnærende)
66Meget giftigt stof
663Meget giftigt stof, brandfarligt (flammepunkt højst 60 °C)
664Meget giftigt fast stof, brandfarligt eller selvopvarmende
665Meget giftigt stof, oxiderende (brandnærende)
668Meget giftigt stof, ætsende
X668Meget giftigt stof, ætsende, reagerer farligt med vand
669Meget giftigt stof, kan spontant medføre farlig reaktion
68Giftigt eller mindre giftigt stof, ætsende
69Giftigt eller mindre giftigt stof, kan spontant medføre voldsom reaktion
70Radioaktivt stof
768Radioaktivt stof, giftigt, ætsende
78Radioaktivt stof, ætsende
80Ætsende eller svagt ætsende stof
X80Ætsende eller svagt ætsende stof, reagerer farligt med vand
823Ætsende væske, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
83Ætsende eller svagt ætsende stof, brandfarligt (flammepunkt 23 - 60 °C)
X83Ætsende eller svagt ætsende stof, brandfarligt (flammepunkt 23 - 60 °C), reagerer farligt med vand
839Ætsende eller svagt ætsende stof, brandfarligt (flammepunkt 23 - 60 °C), kan spontant medføre voldsom reaktion
X839Ætsende eller svagt ætsende stof, brandfarligt (flammepunkt 23 - 60 °C), kan spontant medføre farlig reaktion, reagerer farligt med vand
84Ætsende fast stof, brandfarligt eller selvopvarmende
842Ætsende fast stof, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser
85Ætsende eller svagt ætsende stof, oxiderende (brandnærende)
856Ætsende eller svagt ætsende stof, oxiderende (brandnærende) og giftigt
86Ætsende eller svagt ætsende stof, giftigt
88Stærkt ætsende stof
X88Stærkt ætsende stof, reagerer farligt med vand
883Stærkt ætsende stof, brandfarligt (flammepunkt 23 - 60 °C)
884Stærkt ætsende fast stof, brandfarligt eller selvopvarmende
885Stærkt ætsende stof, oxiderende (brandnærende)
886Stærkt ætsende stof, giftigt
X886Stærkt ætsende stof, giftigt, reagerer farligt med vand
89Ætsende eller svagt ætsende stof, kan spontant medføre voldsom reaktion
90Miljøfarligt stof eller forskellige farlige stoffer.
99Forskellige farlige stoffer, der transporteres ved forhøjet temperatur