Indsatsgrupper fra Førsteindsats ved kemikalieuheld 2015

”Førsteindsats ved kemikalieuheld” 2015 indeholder 58 indsatsgrupper, som hver enkelt af UN-numrene henviser til. Indsatsgruppen angiver retningslinjer for et givet stofs eller stofgruppes håndtering under førsteindsatsen ved uheld.

Som det ses af listen over indsatsgrupperne nedenfor, afspejler titlerne og rækkefølgen på de 58 indsatsgrupper opbygningen af ADR:

 1. Uidentificerede stoffer og genstande.
 2. Eksplosive, giftige stoffer og genstande.
 3. Eksplosive stoffer og genstande.
 4. Eksplosive, giftige stoffer i ikke-eksplosiv tilstand.
 5. Eksplosive stoffer i ikke-eksplosiv tilstand.
 6. Eksplosive, ætsende stoffer eller genstande med begrænset eller ingen fare for masseeksplosion.
 7. Eksplosive stoffer eller genstande med begrænset eller ingen fare for masseeksplosion.
 8. Brandfarlige gasser.
 9. Brandfarlige gasser, ustabile.
 10. Brandfarlige giftige gasser, der reagerer med vand.
 11. Ætsende gasser, brandfarlige.
 12. Giftige gasser, brandfarlige.
 13. Kølede, flydende gasser.
 14. Komprimerede gasser, uden anden fare.
 15. Oxiderende gasser.
 16. Giftige gasser.
 17. Giftige gasser, oxiderende.
 18. Ætsende gasser.
 19. Fordråbede gasser, uden anden fare.
 20. Brandfarlige væsker.
  Opløselige i vand.
 21. Brandfarlige væsker.
  Uopløselige i vand.
 22. Brandfarlige væsker, giftige.
 23. Brandfarlige væsker, ætsende.
  Enkelte væsker transporteres opvarmet.
 24. Brandfarlige, faste stoffer.
  Enkelte stoffer er opvarmet til smelte.
 25. Brandfarlige faste stoffer, giftige eller ætsende.
  Enkelte stoffer er opvarmet til smelte.
 26. Selvantændelige stoffer.
 27. Selvantændelige stoffer, giftige eller ætsende.
  Enkelte er opvarmet til smelte.
 28. Ætsende stoffer, der reagerer med vand.
  Enkelte stoffer er opvarmet til smelte.
 29. Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand.
 30. Stoffer, der udvikler brandfarlige, giftige gasser ved kontakt med vand.
 31. Oxiderende stoffer.
  Enkelte stoffer transporteres opvarmet.
 32. Oxiderende faste stoffer, giftige eller ætsende.
 33. Oxiderende væsker, giftige eller ætsende.
 34. Oxiderende, ustabile stoffer.
 35. Oxiderende stoffer, der reagerer med vand.
 36. Varmefølsomme, organiske peroxider.
 37. Varme- og stødfølsomme, organiske peroxider.
 38. Organiske peroxider under temperaturkontrol.
 39. Selvnedbrydende stoffer.
 40. Selvnedbrydende stoffer under temperaturkontrol.
 41. Giftige stoffer, ikke-brandbare.
 42. Giftige stoffer, brandbare.
  Enkelte stoffer er opvarmet til smelte.
 43. Brandbare stoffer.
 44. Ætsende stoffer, brandbare.
  Enkelte stoffer er opvarmet til smelte.
 45. Ætsende stoffer, ikke-brandbare.
 46. Brandfarlige væsker, giftige eller ætsende, der reagerer med vand.
 47. Giftige eller ætsende stoffer, der reagerer med vand.
  Brandbare.
 48. Giftige eller ætsende stoffer, der reagerer med vand.
  Ikke-brandbare.
 49. Smittefarlige stoffer.
 50. Tårefremkaldende stoffer.
 51. Halogenerede carbonhydrider, væsker.
 52. Radioaktive stoffer og genstande.
 53. Oxiderende stoffer og genstande, radioaktive.
 54. Brandfarlige stoffer og genstande, radioaktive.
 55. Giftige eller ætsende stoffer og genstande, radioaktive.
 56. Brandfarlige metaller og metallegeringer.
  Enkelte transporteres som suspension i en brandfarlig væske.
 57. Forskellige farlige stoffer og genstande.
  Enkelte stoffer transporteres opvarmet.
 58. Gallium og kviksølv.